Interpellaties

gemeenteraad 30 mei 2016

Gemeenschappelijk leerlingenvervoer schooljaar 2016-2017

Het schooljaar 2015-2016 loopt naar zijn einde en de lopende opdracht inzake leerlingenvervoer van en naar het zwembad en vervoer voor kinderopvang op woensdagnamiddag loopt ook per 30 juni af.

Is het College ook bereid om de volgende 2  schooljaren in te staan voor dit leerlingenvervoer?
Zijn hiervoor de nodige budgetten voorzien? 

 

Problematiek rond vergoedingen artiesten Kroegentocht

Ondanks het feit dat de kroegentocht financieel gedragen werd door de gemeente blijkt nu dat het College hiervoor geen financiële middelen heeft voorzien. Hierdoor kan men dus de vergoedingen, of althans een deel ervan, niet terugstorten aan de rechthebbenden.   

Waarom heeft men hiermee geen rekening gehouden op moment dat de financiële planning werd opgesteld?
Hoe gaat men dit nu aanpakken?
Blijft het College achter de organisatie van de kroegentocht staan ondanks de dalende belangstelling?
Hoeveel kostte de kroegentocht vorig jaar aan de gemeente?

 

Aankoop gebouw Gasthuisstraat 22

We stellen vast dat het College enerzijds overgaat tot verkoop van patrimonium (binnenkort Boonhof) en anderzijds dat de gemeente overgaat tot aankoop of alleszins intentie heeft om nieuw gebouw aan te kopen.   

Waarom zou men dit gebouw gelegen Gasthuisstraat 22 willen aankopen?
Met welk doel wenst men dit aan te kopen?
Zijn hiervoor de nodige budgetten beschikbaar?

 

   Project Mieregemstraat

In het verslag van het Schepencollege van 28.04 verwijst men naar een plenaire vergadering van 19 april ll. rond het project Mieregemstraat.

Waarover gaat dit?

 

Aankoop microfoons

We stellen vast dat er voor de voorzitter van de gemeenteraad sinds vorige gemeenteraad een micro ter beschikking werd gesteld.

Gezien het feit dat er momenteel 2 loopmicro’s ter beschikking zijn gesteld tijdens de gemeenteraadszittingen;
Gezien het feit dat de gemeenteraad 4 verschillende fracties telt;
Zijn wij vragende partij om nog 2 loopmicro’s ter beschikking te stellen zodat elke fractie over 1 micro kan beschikken tijdens de gemeenteraadszittingen.

 

 

Overzicht Led publicatieschermen

Onze variavraag tijdens de gemeenteraad van februari 2016 verschafte ons verduidelijking omtrent de regelgeving rond het plaatsen van led publicatieschermen. Tijdens de behandeling van dit punt vroeg collega Heyvaert een overzicht van alle publiciteitsborden geplaatst op gewestwegen waarvoor een vergunning werd afgeleverd.

Na de vergadering hebben dezelfde vraag mondeling gesteld. Deze vraag werd nog via mail overgemaakt op 14 maart 2016.

Tot op heden hebben wij dit overzicht nog niet mogen ontvangen.

Waarom hebben we dit overzicht nog niet mogen ontvangen?
Wanneer gaan we dit overzicht ontvangen?

 

Veiligheid Zwakke weggebruikers voetweg Mieregemstraat – M.Sacréstraat

Wij hebben de laatste dagen vast moeten stellen deze voetweg regelmatig wordt gebruikt door automobilisten die deze voetweg gebruiken om gemakkelijk naar de parking van de Stoofstraat door te steken. Dit kan volgens ons niet de bedoeling zijn.  Daarom vragen wij uitdrukkelijk aan bevoegd Schepen om uit veiligheidsoverwegingen het metalen paaltje terug te plaatsen.

Kunnen hiervoor de nodige stappen ondernomen worden?  

Gemeenteraad april 2016

Inkomsten belastingen tweede verblijf

Tijdens de gemeenteraadszitting van december 2013 werd de belasting op tweede verblijven sterk verhoogd. Er werd unaniem een amendement goedgekeurd waarbij werd beslist dat de extra inkomsten van deze belasting die de gemeente zou ontvangen worden doorgestort naar OCMW om te besteden aan 4e wereld (armoede in eigen gemeente) 

Hoeveel heeft deze belasting opgebracht?
Wanneer ontving het OCMW deze extra vergoeding?
Welke geplande initiatieven ten behoeve van 4e wereld nam het OCMW?
Welke extra initiatieven nav deze extra inkomsten ondernam het OCMW ten behoeve van 4e wereld?   

 

Stand van zaken OMA fietssnelweg

Het is nu meer dan 1 jaar geleden dat het idee om een fietssnelweg door te trekken van Asse over Merchtem en Opwijk tot in Aalst heeft gerijpt. Er werd geopperd om een intergemeentelijke begeleidingscommissie op te richten waar alle betrokken gemeenten zouden vertegenwoordigd zijn.

Is deze commissie al opgericht?
Hoe dikwijls is deze al samengekomen?
Wie is de afgevaardigde voor onze gemeente in deze commissie?
Hoe ver staat men in dit dossier?
Wat zijn de volgende stappen?

 

Bewonerskaarten

Hoeveel bewonerskaarten voor parkeren in de blauwe zones zijn er in Merchtem uitgereikt?
Hoeveel bewonerskaarten zijn er uitgereikt aan bewoners die beschikken over 1 of meerdere garages?
Op hoeveel nummerplaten (totaal) hebben deze uitgereikte kaarten betrekking?
Zijn er ook bewonerskaarten uitgereikt aan inwoners die niet wonen in een straat waar de blauwe zone van kracht is?  
Hoeveel bewonerskaarten zijn er uitgereikt op naam van handelszaken? (niet natuurlijke personen)
Hoeveel bewonerskaarten zijn er uitgereikt aan werknemers van handelszaken die zich bevinden in straten waar de blauwe zones van kracht zijn?
Kunnen wij op al deze vragen een overzicht krijgen van de concrete aantallen en bestemmelingen aan wie deze kaarten zijn uitgereikt?

 

Charter sterk fietsbeleid

 

Overwegende dat de programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen enkele universele uitgangspunten en noodzakelijke engagementen van het fietsen heeft vastgelegd in een charter sterk fietsbeleid;

 

Overwegende dat het ondertekenen van dit charter zichtbaarheid geeft aan het sterk fietsbeleid van onze gemeente waarbij de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als recreatieve doeleinden wordt benadrukt;

  

Artikel 1 : besluit de gemeenteraad van Merchtem om het charter  sterk fietsbeleid te ondertekenen en geven ze aan voor welke engagementen ze een concrete actie zullen ontwikkelen en realiseren vóór 31.12.2018. Deze engagementen gaan van investeren in een fietscultuur over investeringen in degelijke fietspaden zodat de veiligheid van de fietsers verhoogt tot investeren in betrokkenheid met burgers en fietsers bij de uitwerking van een fietsbeleidsplan.